อัตลักษณ์ : ลูกดงแสนตอเป็นผู้มีสัมมาคารวะ


เอกลักษณ์ : ทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา : สุวิชาโน ภวํ โหตุ (ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ)


คำขวัญ : วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระ
พระพุทธรูปหน้าเสาธง : พระสุจิรพุทโธ


สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง-แดง


สีเหลือง คือ ความมีคุณธรรม ความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา

สีแดง คือ ความแข็งแกร่ง เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ ในทางที่ดีงาม


สัญลักษณ์ (Logo)

- เทียนที่ส่องสว่าง เปรียบประดุจดังปัญญาที่ก้าวหน้าและพัฒนาการ

- ดอกบัว 3 ดอก คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ ได้แก่ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

- สัญลักษณ์ ทว. หมายถึง ทุ่งวังลูกเจ้าพ่อดงแสนตอ


ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นทองกวาว (ต้นจาน)

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกทองกวาว


เพลงมาร์ชทุ่งวัง

คำร้อง – ทำนอง นายประเพียร เถกิงผล

แดงเหลืองนามกระเดื่องก้องไพศาล                 คนกล่าวขานชื่อทุ่งวังนั้นลือเลื่อง
เราน้องพี่พัฒนาพารุ่งเรือง                               สร้างชื่อเฟื่องสถาบันให้ลือไกล
สัญลักษณ์อักษรย่อตัว ทว.                               ดอกบัวต่อเปลวเทียนสว่างไสว
ดั่งอาวุธเก่งกล้าพัฒนาไกล                              ส่องแสงในดงแสนตอก่อการศึกษา
สุวิชาโน ภวังโหตุ                                             เราเชิดชูนำทางด้วยปรัชญา
เกียรติขจรฟูเฟื่องพัฒนา                                 ผู้มีวิชาย่อมเป็นผู้เจริญ
วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น                                      เน้นคุณธรรม นำเทคโน คนสรรเสริญ
ตะเคียนหนูคู่โรงเรียนเพียรจำเริญ                   ศิษย์เผชิญโลกภายนอกอย่างภาคภูมิ...///

ITA

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”