วันนี้ (15 กันยายน 2559) นายเรืองเดช ทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดย มีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเขต ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน เป็นโรงเรียนปลอดขยะที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรในโรงเรียนสังกัด จำนวน 194 คน คณะววิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ (นางจันทร์เพ็ญ เจริญพรรษา นายวินัย ชมพู และนางสาวกาญจนา แก้วมะเริง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.บุรีรัมย์) และนายอุเทน คำสิงห์นอก ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมเป็นวิทยากร

      โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิด Zero Waste หรือ “ขยะเหลือศูนย์” เพื่อเผยแพร่แก่ชุมชน และโรงเรียน เพื่อให้เกิดชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2556-ปัจจุบันZero Waste เป็นแนวคิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุด และการจัดการขยะที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนมุมมองว่าขยะคือทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นจึงไม่มีขยะ หรือเป็นการลดปัญหาการจัดการขยะจนเหลือศูนย์นั่นเอง เพราะถ้าหากสามารถจัดการขยะได้ตั้งแต่ต้นทาง เมื่อขยะน้อยลงก็ลดปัญหาขยะที่จะตามมาได้อย่างชัดเจน

    การที่เป็น โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School นั้น สามารถดำเนินการได้ โดยอาศัยหลักการง่ายๆ อย่าง 3Rs ได้แก่
       1. Reduce ใช้น้อย คือ การลดปริมาณขยะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
       2. Reuse ใช้ซ้ำ หากเกิดวัสดุเหลือใช้นำมาใช้ซ้ำหมุนเวียนใช้ใหม่ก่อนทิ้ง
       3. Recycle นำมาใช้ใหม่ ก่อนทิ้งวัสดุเหลือใช้หากเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ให้คัดแยกขายให้ร้านรับซื้อของเก่าเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป

     ในส่วนของการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดำเนินการบูรณาการสอดแทรกกิจกรรมปลอดขยะในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยสำนักงานเขตฯ ให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 50 โรง รายงานกิจกรรมผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และรับการนิเทศติดตามตามวันเวลาที่กำหนดก่อนสิ้นเดือนกันยายนต่อไป

 

 

ข่าว :  นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ข้อมูล : @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่

ดาวน์โหลด :  ภาพกิจกรรม http://gg.gg/45eie
                 เอกสารประกอบการอบรม http://gg.gg/45eif

 

 

 

Showlist data is not configured

 

 

ITA

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”