วันนี้(วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานงานพิธีเกษียณอายุราชการ เสมาคารวะ "ร้อยความรัก ถักทอใจ  สานสายใยมุทิตา"  ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ชาวเสมา ด้วยหัวใจแห่งศรัทธา เกษียณลาอย่างภาคภูมิ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัดฯ ณ ห้องประชุมเพลาเพลินบูติครีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีวาระการรับราชการครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ 2560 จำนวน 113 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ฯ 1 คน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 9 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) 1 คน ครูสายงานการสอน 100 คน และลูกจ้างประจำ 2 คน
     ขั้นตอนการประกอบพิธี ดังนี้
       - เวลา 09.00 น.พิธีบูชาพระรัตนตรัย
       - เวลา 10.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
       - เวลา 11.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร/ของขวัญที่ระลึก โดยประธานในพิธี           -  เวลา 11.30 น. บรรยายพิเศษ "วิถีชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ"  และให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการและเข้ารวมกิจกรรม  โดย นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรรัมย์ เขต 4
       เสร็จพิธี รับประทานอาหารร่วมกัน

        หลังจากนั้น นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและแนะนำแนวทางการใชีวิตหลังเกษียณ " ขอให้มีความสุข สร้างคุณค่าของความเป็นครู ผู้ซึ่งได้สร้างคน สร้างสังคม โดยการให้การศึกษา เป็นบุญกุศลต่อตนเองและวงศ์ตระกูลมาอย่างยาวนาน ขอให้ผุ้เกษียณทุกท่าน ได้รำลึกเสมอว่า คนทั้งหลาย ได้ให้ความเคารพ ความศัทธาต่อคุณครู เป็นปูชนียบุคคล เป็นคุณูปการต่อสังคม ขอให้ได้รักษาคุณค่าที่ดีงามดังกล่าว สืบไป"...

บรรยากาศของงาน "เสมาคารวะ บุรีรัมย์ เขต 4 ปี 2560" เป็นไปอย่างเรียบง่าย แต่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความเป็นศิริมงคล ทั้งผู้เกษียณและผู้มาร่วมงาน แวดล้อมด้วยความสวยงามของพฤกษานานาพันธุ์ และมวลดอกไม้อันหลากหลาย ของอุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลินรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ....เหมาะสมกับงานที่แห่งเกียรติยศ ของวาระสุดเส้นทางเดินแห่งราชการไทย " ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา "
      ในโอกาสเดียวกันนายรังสุวุฒิ  กลางสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนางสมาภรณ์  พลพา ครูวิทยฐานชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ขอขอบคณเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทุกท่านที่ช่วยกันทำงานอย่างดียิ่ง และเพ ลา เพลินรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานในครั้งนี้
 
 
ข่าว : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เว็บมาสเตอร์/นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ /อ.หัสดิน เป็นนวล เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครูไอซีที
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :   http://gg.gg/60yearbr42560
หนังสือราชการ :  E-Office http://gg.gg/year60br4
 

ภาพกิจกรรม  

ITA

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”