วันนี้(29 สิงหาคม 2560) กลุ่มสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษา" เพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาแนวใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง พิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท ประธานกลุ่มสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสตึก 5 โดยการกล่าวรายงานของ นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ หัวหน้างานบริหารวิชาการกลุ่ม มีวัตถประสงค์ 1) เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งและจัดทำรายงานการประจำปีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและได้รับการรับรองระบบการประกันคุณภาพ และ3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลโรงเรียนในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ 4) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอก

       ระยะเวลาในการอบรมระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 กลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้ เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มฯ จำนวน 7 โรง ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 2) โรงเรียนบ้านหนองแวง 3) โรงเรียนบ้านกระสัง 4) โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 5) โรงเรียนบ้านหญ้าคา 6) โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจานและ 7 โรงเรียนบ้านหนองครก และคณะทำงาน จำนวน 120 คน 

       คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดบุรีรัมย์ดังนี้ 1) ดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ 2) นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม 3) นายยศพัฒน์ แตงทองกุล 4) นางสาวราตรี สงวนรัมย์ 5) นายอนันตกร สอนศิลป์พงษ์ 6) นายกำพล ธนะนิมิตร 7) นายชูศักดิ์ ชื่นเย็น 8) นายธีระพัฒน์ ยศม้าว และ 9) นางพัชรินทร์ อรัญญสาร งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 50,000 บาท

     

        ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง 8 องค์ประกอบ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำกับดูแลคุณภาพเพื่อยกระดับและรักษามาตรฐาน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบและเผยแพร่นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ ปี

       กลุ่มสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการที่จะให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อ ที่จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันกันระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ การเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง การสร้างเครือข่ายสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งพร้อมกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ต่อไป.../


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ลิงก์ภาพกิจกรรม : http://gg.gg/satuk5QSS
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.obec.go.th/news/82334

 

 

 

 

ITA

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”